Category Обучения

Обучителна програма за екипа на ЦНСТTraining program for the staff of Family- type Residential Centre for Children

В периода 4 – 6 юли 2012 г. се проведе въвеждащото обучение на подбрания експертен екип на ЦНСТ – община Карлово, което има за цел да осигури първоначална, обща и специализирана подготовка в зависимост от изискванията на длъжността. Основната задача на обучението е да създаде основа за придобиване и усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа с конкретните потребности на потребителите; познания за административното лице на работата и процедурите в социалната сфера, по‐конкретно в ЦНСТ. Програмата съдържа следните основни теми:

 • КОЙ, КЪДЕ и КАК в СОНИК СТАРТ;
 • Публичност на „СОНИК СТАРТ” ООД – „брандиране”: запазени знаци и шрифтове;
 • ЦНСТ – едно ново начало и нова възможност;
 • Какво е да си част от екипа на ЦНСТ. Работа в екип. Колегите и работната среда. Правила за работа в екип;
 • Работа в групи: дете в институци
 • SWAT – анализ;
 • Методическо ръководство.
 • Работа по случай. Вход към услугата ЦНСТ, предоставяне на услугата и изход; Индивидуална оценка на потребностите. Индивидуален план за предоставяне на услуга. Формиране на социални умения за самостоятелен живот;
 • Основни нормативни документи, институции и партньорски организации, свързани с предоставянето на услугата ЦНСТ;
 • Политики и практики в сферата на закрилата на децата;
 • Социално‐педагогическо консултиране на деца и техните семейства;
 • Психично развитие на детето и последиците от институционализацията;
 • План‐график на дейностите за 2012 г.;
 • Подготовка на месечен технически отчет. Годишен технически отчет. Отчет към АСП; Oтчет към ДАЗД;
 • Интерактивен модул – книги, регистри, дневници формуляри, бланки, правила и процедури.

По време на обучението, екипът имаше възможност да дискутира поставените теми, да обменя информация и получи богат професионален и практически опит, както и да придобие разбиране за ролята и отговорността в общия работен процес с оглед реализирането на поставените цели.

Непрекъснато на новопостъпилите служители в ЦНСТ са провеждани индивидуални въвеждащи обучения в зависимост от датата на назначение и определения нормативен срок. Екипът на ЦНСТ е участвал в множество  индивидуални и групови обучителни срещи за поддържане и надграждане на компетенциите, гарантиращи ефективността с оглед качествено предоставяне на социалната услуга.

Achieving and maintaining of high quality of social services is impossible without the continuous improvement of the staff’s knowledge and skills. As a business organization, SONIK START, LTD. beside investment in development of the company invests especially in development of human resource that is being attracted. All members of the staff of SONIK START, LTD. are obliged to pass thorough Induction training and engage in specialized Training programs, specifically developed for each work place and professional competences.

In the period from the 4th selected expert’s team of the Family-type Residential Centre for Children – Kalofer aimed to provide initial, general and specialized training, depending on requirements of the position. The main task of the training is to create fundaments of acquisition and improvement of knowledge and skills, required for work with individual needs of clients and knowledge of the administrative entity of the work and procedures in social sector, particularly in the Family-type Residential Centre. The program contains following topics:

 • WHO, WHERE and HOW in SONIK START;
 • Publicity of SONIK START, LTD. – branding, logos and fonts;
 • Family-type Residential Centre for Children – a new beginning and opportunity;
 • What is it like to be part of the team of Family-type Residential Centre for Children.
 • Team work. Colleagues and working environment. Team work rules.
 • Group work; Child in the institution.
 • SWAT – analysis;
 • Methodical guidance;
 • Case work. Entering the service of Family-type Residential Centre for Children, provision of service and exit from using of the service. Individual needs assessment.
 • Individual plan of service provision. Forming of social skills for independent live;
 • Main legislation, institutions and partner organizations, connected with provision of the service of Family-type Residential Centre for children;
 • Policies and practices in the sphere of Child protection;
 • Social and pedagogical counseling of children and their families;
 • Mental development of child and effects of the institutionalization;
 • Schedule of activities in a year 2012;
 • Preparation of monthly technical report. Annual technical report. Report to State Agency for Social Assistance; Report to State Agency for Child Protection;
 • Interactive module – books, records, forms, logbooks, rules and procedures.

During the training, the team had an opportunity to discuss the assigned topics, to share information and receive rich professional and practical experience as well as to obtain understanding of their character and responsibility in process of general work in order to realize the objectives.

In the Family-type Residential Centre for Children continuously there is conducted an individual initial training for new employees, depending on date of assignment and legally prescribed period. The team of Family-type Residential Centre for Children has participated in numerous individual and group training sessions to maintain and upgrade their competences, to ensure the effectiveness of the provision of social service.

All the employees of SONIK START are included in specialized Training programs, specially developed for their respective workplace and their professional competencies. The staff is trained and maintains high level of competence to meet client’s needs.


Обучения

Постигането и поддържането на високо качество на социалните услуги е невъзможно без непрекъснато повишаване на знанията и уменията на екипа. Като стопанска организация, СОНИК СТАРТ ООД инвестира освен в развитието на компанията, най-вече в развитието на човешкия ресурс, който привлича. Всички служители в СОНИК СТАРТ ООД задължително преминават задълбочено Въвеждащо обучение и се включват в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното им работно място и професионални компетенции.

Всички служители в СОНИК СТАРТ се включват в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното им работно място и професионални компетенции. Персоналът е обучен и поддържа високо ниво на компетентност за посрещане потребностите на ползвателите на услугата.