Category Обучения

Обучителна програма „Училище за работа“

По покана на фондация „Подарете книга“, децата от ЦНСТДБУ-Карлово участваха в 5-дневна обучителна програма „Училище за работа“. Целта на събитието е младежите да участват в различни тренинги свързани с писане на автобиография; поведение по време на интервю за работа; финансова грамотност и др. Спрямо интересите на децата те бяха разпределени в различни екипи-готвачи, строители, фризьори, IT специалисти и др.

По време на обучението се сляха в едно смях, усърден труд, танци, награди, сълзи, приятелства и…незабравими моменти на децата, които вече са подготвени да се изправят пред предизвикателството наречено Живот.


ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Обучението се проведе в гр. Карлово, където в рамките на три дни специалистите от ЦОП Първомай, ЦНСТ Първомай, ЦОП Драгоман, ЦНСТ Драгоман, ЦОП Карлово, ЦНСТ Карлово, ДЦДУ Карлово и ЦНСТДУ Карлово имаха възможност да надградят своята професионална компетенция с обучител Иван Ралев – психолог, семеен конултант, клиничен психолог, тренинг – обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation.

Обучението включи богата теоретична и практическа програма, като се проведе интерактивно с примерни проблемни ситуации, решения, ролеви игри и казуси.

Обучението се проведе в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019г. и постигна своите цели, не само по отношение на развитието на професионалните умения, но и на личностна промяна и растеж.


ДАЗД РЕАЛИЗИРА ДВУДНЕВНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

Държавна агенция за закрила на детето реализира двудневна регионална среща за обмяна на опит в рамките на проект „Детство за всички“ в гр.Велинград. Целта на срещата, е да се координират  действията на всички участници в процеса на деинституционализация  на деца на местно ниво. Подготовката на децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ за нов живот и адаптацията им в центровете за настаняване от семеен тип обсъдиха представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“, директори на институции и доставчици на социални услуги за деца от областите Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга – мениджмънт и практика,  сподели екипът на ЦНСТ Карлово, в лицето на старши социалният работник на ЦОП Карлово- Росица Стойчева и психологът на ЦОП Първомай- Рени Ангелова.