Category Обучения

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Обучението се проведе в гр. Карлово, където в рамките на три дни специалистите от ЦОП Първомай, ЦНСТ Първомай, ЦОП Драгоман, ЦНСТ Драгоман, ЦОП Карлово, ЦНСТ Карлово, ДЦДУ Карлово и ЦНСТДУ Карлово имаха възможност да надградят своята професионална компетенция с обучител Иван Ралев – психолог, семеен конултант, клиничен психолог, тренинг – обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation.

Обучението включи богата теоретична и практическа програма, като се проведе интерактивно с примерни проблемни ситуации, решения, ролеви игри и казуси.

Обучението се проведе в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019г. и постигна своите цели, не само по отношение на развитието на професионалните умения, но и на личностна промяна и растеж.


ДАЗД РЕАЛИЗИРА ДВУДНЕВНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

Държавна агенция за закрила на детето реализира двудневна регионална среща за обмяна на опит в рамките на проект „Детство за всички“ в гр.Велинград. Целта на срещата, е да се координират  действията на всички участници в процеса на деинституционализация  на деца на местно ниво. Подготовката на децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ за нов живот и адаптацията им в центровете за настаняване от семеен тип обсъдиха представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“, директори на институции и доставчици на социални услуги за деца от областите Пловдив, Пазарджик и Кърджали. Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга – мениджмънт и практика,  сподели екипът на ЦНСТ Карлово, в лицето на старши социалният работник на ЦОП Карлово- Росица Стойчева и психологът на ЦОП Първомай- Рени Ангелова.


Разходка из Стария град

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ – КАРЛОВО РЕАЛИЗИРА ОБМЯНА НА ОПИТ В ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ

Популяризиране на добри практики и обмяна на опит се проведе между екипа на ЦНСТ-Карлово и екипите на Младински дом „Малчи Беличеве” и Кризисен център от Любляна , Словения . Посещението се осъществи на 04.09.-06.09.14 г. в Любляна, благодарение на съдействието на Ръководството на „СОНИК СТАРТ”-Управител и Експерт ВОМПК с цел подобряване работата на центровете, увеличаване ефективността и мотивацията на работещите в тях чрез:

  • Използване на добри местни практики

  • Подчертаване на постигнатите резултати от двете страни

  • Използване на конкретни случаи от практиката.

  • Насърчаване обмяната на местен и международен опит.

  • Насърчаване ангажираността на потребители и екипите.

Чрез обмяната на опит и “добри практики” се повиши общата информираност на представителите на екипите относно възможностите за подобряване на работата. Планираните работни срещи в Младински дом и Кризисен център в Любляна създадоха предпоставки за обмяна на полезна информация . Чрез посещенията в техните центрове, екипът на ЦНСТ-Карлово осъзна колко натрупан потенциал и практически опит има като предимство в работата от съответната област пред колегите от екипите в Любляна.

Специалистите от екипа на ЦНСТ-Карлово успяха да разгледат Стария град Любляна, който ги впечатли със своите ренесанс, барок, декорирани врати и арки, разгледаха и Люблянския замък.

Завърнаха се заредени с идеи, емоции, смях, благодарни за възможността да сравнят постигнатите от тях резултати с колегите от Любляна и да се възхитят на старинна Любляна.

Обмяна на опит между екипите

Обмяна на опит между екипите

Люблянския замък

Люблянския замък

Разходка из Стария град

Разходка из Стария град

 

Снимка с потребител и педагогът на Кризисния център в Любляна

Снимка с потребител и педагогът на Кризисния център в Любляна