март 2013 г:
1. ТРАФИК на жени и деца – институционалното лице и възможностите на
администрациите. Мястото на социалните услуги

2. Работа с деца преживели насилие. Симптоми, психо – социална подкрепа на
жертви на насилие. Консултиране и оказване на подкрепа на родителите

юни 2013 г:
3. Работа с приемни семейства

4. Процесът на осиновяване и ролята на екипа на ЦНСТ

септември 2013 г:
5. Работа с деца с девиантно поведение

октомври 2013 г:
6. Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността,партньорите заинтересованите страни и деца в риск

ноември 2013 г:
7. Адаптация на деца в нова среда

8. Администриране на социалната работа