Постигането и поддържането на високо качество на социалните услуги е невъзможно без непрекъснато повишаване на знанията и уменията на екипа. Като стопанска организация, СОНИК СТАРТ ООД инвестира освен в развитието на компанията, най-вече в развитието на човешкия ресурс, който привлича. Всички служители в СОНИК СТАРТ ООД задължително преминават задълбочено Въвеждащо обучение и се включват в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното им работно място и професионални компетенции.

Всички служители в СОНИК СТАРТ се включват в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното им работно място и професионални компетенции. Персоналът е обучен и поддържа високо ниво на компетентност за посрещане потребностите на ползвателите на услугата.