Център за настаняване от семеен тип – Карлово е разкрит със Заповед № РД 01– 68/01.07.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като делегирана от държавата дейност с доставчик на социалната услуга „СОНИК СТАРТ” ООД.

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. Услугата е 24-часова и се обезпечава от екип от специалисти.

Мисия на екипа: Ние дълбоко вярваме, че всяко дете има нужда от любов и подкрепа, каквато е в семейството, а докато това се случи, децата трябва да получат по-добра, подкрепяща и стимулираща развитието среда и възможност да изграждат значими връзки в живота си.

Капацитет: Капацитетът на центъра е 15 деца. Това са деца от 7 до 18 годишна възраст останали без родителска грижа поради причини от различно естество.

Основната цел на КЪЩА като ВКЪЩИ на СОНИК СТАРТ, ЦНСТ – Карлово, е да даде възможност за РАВЕН СТАРТ на децата и тяхното пълноценно социално включване. Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциал на децата са в основата на предоставянето на качествена социална услуга.

За осъществяването на основната си цел, екипът на КЪЩА като ВКЪЩИ  си поставя задачата да осигури уют и подкрепа в живота на децата в създадена максимално близка до семейната среда; да осигури индивидуална грижа за всяко дете и подкрепи възможностите за реинтеграция на всяко дете в биологичното семейство, осиновяване или настаняване в приемно семейство. Екипът подкрепя децата и за усвояването на социални умения, повишаване на мотивацията, личностно и професионално развитие.