МАРИЯ ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Родом съм от  град Сопот, Пловдивска област. Завърших Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски “ със специалност „Социални дейности“. Сфера, с която обвързах своя професионален път, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен. Започнах работа в СОНИК СТАРТ през месец септември 2021 г. като Социален асистент.
Отговарям за изготвянето на отчетната документация. Осигурявам групова и индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, съдействам на децата за правилно организиране на свободното им време, и участвам във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Най-голямото предизвикателство в работата ми е да успея да създам доверителна връзка между мен и децата. Изключително важно е с тях да бъдеш приятел, но и не само – те в твое лице трябва да виждат любовта, подкрепата и одобрението.

АНЮТА ПОПДОНЧЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитателите в ЦНСТ са отговорни за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планират и провеждат групова и индивидуална работа, оказват професионална подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности. Осигуряват индивидуална подкрепа и ръководство на децата. Осигуряват разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формират културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участват в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. Възпитателите оказват и емоционална и морална помощ и подкрепа на родителите и семействата на всяко дете.

ДИМО НИКОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
ДОНКА ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
СТАНИСЛАВА ИСКРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ТОТКА КОСТАДИНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ