За екипа

МИЛКА ИВАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитателите в ЦНСТ са отговорни за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планират и провеждат групова и индивидуална работа, оказват професионална подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности. Осигуряват индивидуална подкрепа и ръководство на децата. Осигуряват разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формират културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участват в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. Възпитателите оказват и емоционална и морална помощ и подкрепа на родителите и семействата на всяко дете.

АНЮТА ПОПДОНЧЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитателите в ЦНСТ са отговорни за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планират и провеждат групова и индивидуална работа, оказват професионална подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности. Осигуряват индивидуална подкрепа и ръководство на децата. Осигуряват разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формират културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участват в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. Възпитателите оказват и емоционална и морална помощ и подкрепа на родителите и семействата на всяко дете.

ГАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитателите в ЦНСТ са отговорни за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планират и провеждат групова и индивидуална работа, оказват професионална подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности. Осигуряват индивидуална подкрепа и ръководство на децата. Осигуряват разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формират културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участват в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. Възпитателите оказват и емоционална и морална помощ и подкрепа на родителите и семействата на всяко дете.

НАТАЛИЯ ПЕТКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Като медицинска сестра наблюдавам здравословното състояние на децата и при нужда оказвам долекарска помощ съобразно компетенциите си. Участвам в изготвянето на Индивидуален план за предоставяне на социална услуга за всяко дете. Имам подпомагаща роля при оценка на потребностите на децата, които посещават Центъра.

Leave a Reply