ЗАЩИТА НА ДЕСЕРТАЦИЯ В ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

WebStart No Comment
Новини

Част от децата на ЦНСТ Карлово имаха възможността да присъстват на 28.02.2020г. в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив”  на защита на дисертационен труд „Участие на децата във вземане на решения-политики и практики за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Офелия Кънева. Целта на дисертационното изследване е да се изработи модел на участие на децата в приемането на обществено значими решения.

Leave a Reply