Екипът на ЦНСТ организира ежедневието на децата според предварително изготвени заедно с тях общи правила. Дейностите, които ЦНСТ предоставя, покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват:

Ежедневни дейности

Ежедневието на децата е организирано по начин, който стимулира развитието на техните умения и самостоятелност. Осигурява се необходимото лично пространство и възможности за създаване и поддържане на социални контакти. На децата е осигурена постоянна 24-часова грижа и подкрепа.

Здравни дейности

На всяко дете е осигурен достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. На децата със специфични здравословни проблеми е осигурена допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог и др. В ЦНСТ се поддържат основни лекарства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи.

Емоционална и психологическа подкрепа

Прилага се психо-социална подкрепа за преодоляване на кризи в развитието на децата. Психологическата подкрепа е насочена към подобряване психичното състояние на детето, преодоляване на травмиращи преживявания и стимулиране на неговото емоционално, личностно, познавателно и социално развитие. Осигурена е професионална педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол и развиване на адекватни социални умения.

Обучителни дейност

На всички деца в Центъра е осигурен достъп до подходящо училищно заведение и подкрепа в образователния процес. Екипът от специалисти съдейства на децата да участват в различни форми на извънкласни занимания по интереси, както и за тяхното професионално ориентиране и подготовка. В Центъра са осигурени и необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението в училище. Осигурен е достъп на информация от различни подходящи източници.

Жизнени умения за самостоятелен и независим живот и социално включване

Изграждането на умения за самостоятелен живот, както и създаването на възможности за социално включване, се осъществява по разработени специализирани програми, обвързани с индивидуалната и групова работа с децата, настанени в ЦНСТ. Програмите целят максимално да задоволят индивидуланите потребности на децата и същевременно с това, те да получат нови знания и умения, необходими за изграждането им като личности.

 • Програма за мотивационно обучение;
 • Програма за обучение – ключови компетентности – откриване на лични стремежи и качества, мотивация за тяхното реализиране и приложение в живота;
 • Екипът на ЦНСТ съдейства на децата при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи;
 • Персоналът съдейства да развиват умения и да натрупват знания, насърчава ги в самостоятелно мислене и създава възможности за самостоятелно вземане на решения;
 • Екипът на ЦНСТ подкрепя децата при изграждане на социални мрежи с приятели и роднини и др.

Организиране на свободното време

ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните интереси на децата:

 • спортни занимания и състезания;
 • културни събития;
 • достъп до информация и масови медии;
 • курортни места и лагери;
 • клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи;
 • отбелязване на значими лични събития и други национални и
 • религиозни празници;
 • игри;
 • развитие на таланти и др.

Работа с родители и семейства

На децата е осигурена възможността да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това се съобразява с техния най-добър интерес. Оказва се специална подкрепа при подготовка за бъдеща реинтеграция в биологичното, приемно или семейството на осиновители. Екипът на ЦНСТ осигурява сигурност, обособено пространство и време за срещи с роднини и близки.